Lịch sử Việt Nam – Tập 3 (Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)

thumbnail
Rate this post

Lịch sử là một khoa học quan trọng, nghiên cứu về quá trình phát triển của xã hội loài người. Việc nghiên cứu lịch sử giúp chúng ta hiểu và rút ra bài học từ quá khứ để áp dụng cho hiện tại và tương lai. Vì vậy, nghiên cứu và biên soạn lịch sử trở thành một yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia và dân tộc. Lịch sử Việt Nam cũng yêu sử và có nhiều người ham thích nghiên cứu và biên soạn lịch sử.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và biên soạn lịch sử, có thể dẫn đến hiểu biết phiến diện, sai lầm, và thậm chí đồng nhất truyền thuyết với lịch sử. Điều này cả tích cực và tiêu cực cho việc hiểu thêm về lịch sử nước nhà.

Trong hơn 60 năm qua, Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã nghiên cứu, biên soạn và công bố nhiều tư liệu lịch sử về Việt Nam trên tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… Nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay.

Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Giáo sư – Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập. Tập 3 trong bộ này là Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI.

Trong thế kỷ XV và XVI, Việt Nam đã chứng kiến nhiều biến cố lớn về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và tư tưởng. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo và sự nghiệp đánh đuổi quân Minh đã giúp giành lại độc lập và tự do cho dân tộc sau hơn 20 năm bị chiếm đóng. Ngoài ra, triều Mạc, triều Lê và triều Hồ cũng là những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam thời kỳ này.

Kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thế kỷ XV-XVI cũng đã có nhiều thay đổi. Kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. Tầng lớp xã hội bao gồm quan liêu địa chủ và các giai cấp khác cũng đã có sự thay đổi quan trọng.

Trong việc biên soạn tập này, chúng tôi đã chú trọng vào việc trình bày các sự kiện lịch sử lớn, quan trọng và giới thiệu những nhân vật trọng yếu của lịch sử thời kỳ này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có những nhìn nhận mới về vấn đề triều Mạc và quan hệ với Trung Quốc.

Lịch sử Việt Nam – Tập 3 (Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI) là một phần trong bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập do Viện Sử học, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, chủ trì biên soạn. Bộ này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam trong thời kỳ quan trọng này và rút ra những bài học quý giá từ quá khứ. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web Review Sách.

Xin trân trọng cảm ơn.